Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kynek (Nitra) - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne asi románsky kostol z polovice 13. storočia bol barokovo obnovený v roku 1728, kedy pojali staršiu, pravdepodobne románsku apsidu do pôdorysu sakrálneho objektu. Klasicistický kostol vznikol prestavbou staršieho v roku 1791. Opravovali ho v roku 1883 a 1941. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovou predĺženou apsidou a bočnými prístavkami z oboch strán pôvodne predstavanej, neskoršie do priečelia vtiahnutej veže. [1] Sakristia je pristavaná na južnej strane svätyne. [2] Apsida bola pôvodne zaklenutá konchou, ktorú v roku 1791 nahradila kupola. Loď má rovný strop s nástennou maľbou s motívom Nanebovzatia Panny Márie od Edmunda Massányiho z roku 1941. [3] Organová empora je na západnej strane lode. [4] Veža členená lizénovým rámovaním je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár je neogotický z roku 1883 so starším barokovým obrazom Všetkých svätých a barokovými plastikami sv. Ladislava a Imricha z 18. storočia. Voľné obrazy sv. Jána Nepomuckého a sv. Alžbety v klasicistickom ráme z druhej polovice 18. storočia. [5] Klasicistická mušľovitá svätenička je z červeného mramoru. Na severnej stene svätyne sa nachádza gobelínový obraz s postavou Ježiša, ktorý vyšívala grófka Užovičová–Blundellová koncom 19. storočia. [6]
 

Baroková prestavba kostola bola zrealizovaná pričinením rodu Užovičovcov, ktorý obec Kynek získal v roku 1694. V druhej polovici 18. storočia mala loď drevený strop a jeden oltár s obrazom Všetkých svätých, so sochami svätcov a plastikou Najsvätejšej Trojice. V roku 1791 bol kostol klasicisticky upravený a rozšírený na západe o prístavbu s vežou a na juhu sakristiou so zaoblenými hranami a rovným stropom. Pravouhlý portál zvýrazňuje šambrána s ušami a klenákom. [7]
 

Pod kostolom sa nachádza krypta s hrobmi členov rodu Užovičovcov.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1510/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kynek je mestská časť Nitry. Súčasťou Nitry je od roku 1960. Kostol stojí v západnom okraji mestskej časti. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 373.
[2] www.nitra.eu/9030/kostol-vsetkych-svatych-kynek (11.4.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 373.
[4] www.nitra.eu/9030/kostol-vsetkych-svatych-kynek (11.4.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 373.
[6 - 7] www.nitra.eu/9030/kostol-vsetkych-svatych-kynek (11.4.2023)
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.314072, 18.034465
48°18'50.7"N 18°02'04.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk