Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovské Revúce - Kostol Očisťovania Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tri Revúce
Lokalita
obec Liptovské Revúce, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1819 na mieste staršieho dreveného kostola z roku 1694. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, vstavanou vežou a malou vstupnou predsieňou. Trojosové hlavné priečelie má pôvodné klasicistické členenie. Ku kostolu vedie kryté schodište. Nad vchodom je výklenok so sochou Panny Márie a nápis, datujúci stavbu pôvodného dreveného (1694) a dnešného murovaného kostola (1819). Na pruských klenbách je nástenná maľba z rokov 1912 - 1913 od významného spišského maliara Jozefa Hanulu. [1] Fasády sú hladké. Veža je zakončená zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je klasicistický z čias okolo roku 1820 s novým obrazom Obetovania Ježiša v chráme z roku 1913 od Jozefa Hanulu. Kazateľnica, krstiteľnica a lavice sú klasicistické z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza aj krucifix pod chórom, ľudová drevorezba, je z 19. storočia. a sochu sv. Ondreja z roku 1854 od J. Angyala. [2]
 

7. augusta 1787 sa Liptovské Revúce spolu s Lužnou cirkevne osamostatnili od Liptovskej Osady. Prvým administrátorom novovytvorenej farnosti bol P. Anton Janík – pravdepodobne z Okoličného. Prvým farárom sa stal v roku 1789 Anton Tobiáš Nedeczey, ktorý bol aj iniciátorom otvorenia školy (predtým pôsobil okolo roku 1760 v Ružomberku). Do roku 1819 slúžil Revúčanom drevený kostolík (oratórium). Základný kameň nového murovaného kostola bol posvätený a položený 26. mája 1802 na vigíliu Nanebovstúpenia Pána. Stavba trvala 17 rokov. Dostavaný bol teda v roku 1819. Požehnaný bol 1. augusta a zasvätený Očisťovaniu Panny Márie (Obetovanie Pána). Počas stavby sa vystriedali kňazi: Jozef Dvorčák – iniciátor stavby, Ján Lazár, Štefan Tóth, Matej Nemessányi a Jozef Mojš. Starý drevený kostolík bol zbúraný v októbri roku 1819. [3]
 

Veriaci sa spolu s kňazom Jozefom Mojšom dali v roku 1821 do stavby murovanej fary pri kostole. Dovtedy slúžila ako fara drevená chalupa Ondreja Močiľana (asi 8 minút chôdze od kostola “za vodou”). V roku 1823 bola na kňazovu žiadosť (Jozef Mojš) postavená škola pri kostole. V roku 1829 bol zadovážený obraz “Ukrižovaného” na hlavný oltár určený pre adventnú a pôstnu dobu od maliara Maximiliána Racskaya. V tom istom roku bol založený spolok Leopolda na podporu misií v Amerike. V roku 1884 založil farár Ján Vlošák spolok striezlivosti a úplnej zdržanlivosti. Od roku 1889 spravoval farnosť Jozef Tomík – nadaný a presvedčený Slovák. Jozef Tomík dal vymaľovať kostol. Maľbu previedol Jozef Hanula. Farár Jozef Tomík zomrel 7. mája 1916 a je pochovaný pri kostole v Liptovských Revúcach. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1952 - 1957 za farára Lavrinca bola prevedená oprava chrámu a renovácia malieb. Veľkú prácu odviedol správca fary Jozef Debnár počas svojho pôsobenia 1957 – 1972, keď dal na fare vybudovať vodovod, lebo fara bola bez vody, dal pristaviť chodbu s kúpeľňou a toaletu. 9. mája 1967 začal so stavbou nového poschodia na pôvodnú budovu fary. Tieto a iné práce na obnove fary boli s rozličnými ťažkosťami dokončené do zimy toho istého roku. Farská budova týmto začala spĺňať všetky požiadavky moderného bývania. Všetko sa dialo za výdatnej pomoci farníkov. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 233.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 233.
[3 - 5] http://liptovskerevuce.fara.sk/ (25.11.2017)
GPS
48.922591, 19.180169
48°55'21.3"N 19°10'48.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk