Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol zasvätený Panne Márii dali v Michalovciach postaviť koncom 13. storočia páni z Michaloviec – Nagymihályiovci. Kostol sa nachádzal vo vtedajšom centre osady, neskôr stál v strede námestia. V 14. storočí bola blízko kostola situovaná farská škola (písomná zmienka o nej patrí k najstarším záznamom o farskej škole na celom území Slovenska). V 16. – 18. storočí kostol niekoľkokrát zmenil vierovyznanie – striedavo patril protestantom a rímskokatolíkom. [1]
 

Po požiari v roku 1684 ho dlho neopravili. Núdzová oprava sa uskutočnila až v roku 1724. Veľká stavebná obnova sakrálneho objektu prebehla v rokoch 1749 – 1760, keď prispôsobili stavbu v interiéri a na hlavnej fasáde neskorobarokovým požiadavkám. Kostol obnovili na podnet jeho patróna, grófa Imricha Sztárayho. V stavebných prácach sa pokračovalo od roku 1764 a celá prestavba s novou úpravou fasád bola dokončená až v roku 1778. Neskoršie reštaurátorské práce v rokoch 1903 a 1937 stavbu podstatnejšie nezasiahli. [2]
 

Z gotickej stavby pochádza obvodové murivo presbytéria a lode, spevnené opornými piliermi na vonkajšej strane. Ku gotickej stavbe pričlenili pravdepodobne ešte koncom 15. storočia južnú dvojpodlažnú stavbu oratória, a to medzi poslednými dvoma opornými piliermi polygonálneho presbytéria. Z gotickej stavebnej činnosti sa zachovali južné okná s profilovaným kamenným ostením a kružbami, ďalej južný portál s lomeným oblúkom a bohato profilovaným kamenným ostením s prútmi. Na severnej strane lode sa zachoval ďalší neskorogotický portál (umiestnený sekundárne), ktorého dvojité prúty sa prepletajú v obryse oslieho chrbta. Prúty majú hruškový profil a ich pätky sú tordívne diamantované (rautované). Na severnej stene presbytéria je neskorogotické pastofórium s dvojitým lomeným oblúkom, ktorého prúty sa v kružbe pretínajú. Oblúk vsadený do neskorogotického rámu s pretínavými prútmi a zburezovým zakončením. Ďalšie gotické detaily sú sekundárne zamurované na vonkajšej strane oratória (torzo plastiky) a na severnej vonkajšej strane lode (fragment kamennej konzoly a prípory). [3]
 

Do pôdorysu pozdĺžneho gotického jednoloďového kostola s polygonálne uzavretým presbytériom postavili v roku 1749 barokové, do priestoru stiahnuté piliere, medzi ktorými vznikli postranné oltárne výklenky, napojené veľkými arkádami na loď. Neskorobarokové pruské klenby s klenbovými pásmi a aj archivolty bočných oltárnych výklenkov dosadajú na trojité, bohato profilované rímsové hlavice pilierov. Na klenbových poliach sú rokokové štukové mriežky a rokajové kartuše zo 70. rokov 18. storočia. Z tých čias je aj murovaný organový chór, v parapete podobne štukovaný. Západné priečelie s barokovo-klasicistickým štítom a vežou je členené dvojitými pilastrami a pod kordónovou rímsou veľkým festónom. Na lambrekénovej ploche volútového štítu je plochá štuková obláčková gloriola s lúčmi a zlatým monogramom Panny Márie. Štítová volúta je zakončená meandrom. Festónom zdobený hlavný portál má v supraporte nápisovú dosku a dvojitý erb z roku 1784. Jednotu severnej fasády rušia prístavby barokovej sakristie a božieho hrobu. [4]
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1720, po zrušení jezuitskej rehole odkúpený z jezuitského kostola v Užhorode, s dvojitou predelou. Do stĺpovej architektúry s nadstavcom a sochami svätcov bol vsadený obraz Nájdenie Mojžiša. [5] V súčasnosti je oltár vybavený mladším oltárnym obrazom Narodenia Panny Márie. [6] Kazateľnica zo stucco lustra, jej prehýbané rečnište s reliéfom a okrídlenými hlavičkami anjelov dosadá na kariatídnu postavu malého anjela. Na volútovej rezonančnej strieške s drapériou postavy anjelov a proroka. Bola dokončená pred rokom 1778. V interiéri kostola sa nachádza neskororenesančný náhrobok s postavou muža v brnení, kamenný z roku 1643. Pamätná doska obnovy kostola z roku 1749 je riešená na spôsob drapérie, ktorú držia vtáci, dolu sú pripevnené dva erby v rokajovej kartuši. Zachovala sa rokoková patronátna lavica z druhej polovice 18. storočia. [7]
 

Vo veži sa nachádza gotický zvon z roku 1436. [8]
 

Záhadou však stále ostávajú krypty sakrálnej stavby, v ktorých sú pochovaní členovia rodín patrónov kostola (pochovanie v krypte si mohli veriaci zaplatiť ešte v druhej polovici 18. storočia), i zbrane, ktoré mali koncom 18. storočia v útrobách kostola ukryť sprisahanci proti panovníkovi. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa kaštieľa.
Fotogaléria
Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie (pohľad z areálu kaštieľa) foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie (pohľad z areálu kaštieľa) foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Michalovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. Michalovce: Pre Mestský úrad Michalovce vydal Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o., 2012. s. 10.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 318.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 318.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 318 - 319.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 319.
[6] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 10.
[7 - 8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 319.
[9] MOLNÁR, Martin: Potulky po meste s historikom. s. 10.
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.757368, 21.926193
48.757368, 21.926193www.pamiatkynaslovensku.sk