Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oravský Podzámok – Renesančná budova (Hviezdoslavovo námestie 9)
Lokalita
obec Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ide o neskororenesančnú stavbu zo 16. storočia. Upravovaná bola na prelome 17. a 18. storočia, v polovici 18. storočia, okolo roku 1784 a koncom 20. storočia. Je to dvojpodlažná budova trojtraktovej dispozície na pôdoryse v tvare písmena L. [1] Najstaršia časť objektu (jadro) je v prízemí, kde sa zachovali architektonické prvky z obdobia renesancie (klenuté podlažie). [2]
 

Písomné správy o objektoch v podhradí Oravského hradu pochádzajú z rokov 1576 a 1583. V správach sú uvedené tri objekty: majer, pivovar a kováčska dielňa. V roku 1620 sa v urbári obce uvádza aj mýtna stanica a hostinec. Podľa ich situovania pri starej obchodnej ceste sa dá predpokladať, že boli umiestnené práve v renesančnej budove. V roku 1686 však hostinec vyhorel. Nový objekt teda s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol práve po požiari a ďalšie zmienky o ňom pochádzajú až z roku 1670. To už sa budova spomína ako panská pivnica na víno. Renesančná stavba je priamo spojená s osobou palatína Juraja Thurzu. [3]
 

Z roku 1814 pochádza ďalšia písomná zmienka s podrobnejším opisom budovy a jej novou úlohou v podobe obytného priestoru pre lesmajstra. Ako obytný dom slúžil objekt až do roku 1897, kedy bol už priestor obsadený poštovým a telegrafickým úradom. Bývať sa v ňom začala opäť po roku 1926 a neskôr slúžil aj ako turistická ubytovňa, ktorú prenajímal hotel. Po roku 1965 ho začala využívať Oravská galéria na expozičné účely a o viac ako desať rokov neskôr ju získalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Upravené interiéry poslúžili expozícii Revolučných tradícií oravského ľudu. Expozícia bola sprístupnená v roku 1985, v roku 1991 však bola postupne rušená a objekt ostal pre širokú verejnosť uzavretý, aj keď poschodie ešte využívalo Oravské múzeum ako konferenčnú sálu a v budove sa nachádzal i depozitár Dejín techniky a šatnica oddelenia marketingu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2020 sa uskutočnil dendrochronologický výskum vzorky dreva trámu nad portálom vstupu do priestoru stĺpovej sály na prízemí budovy. Zaujímavosťou je, že posledný letokruh použitého dreva rástol v roku 1647. Samotnú obnovu renesančnej budovy začalo Oravské múzeum v roku 2019 v rámci projektu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 s názvom „Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“. Na poschodí pribudli reštaurátorské a konzervátorské dielne. Rekonštrukcia vyriešila veľký problém deštruujúcich vplyvov spodnej vody. Počas obnovy bola snaha zachovať a obnoviť pôvodné murivá, konštrukcie, ale aj prechodové a okenné otvory. Ďalšia modernizácia objektu priniesla so sebou prístavbu k obnovenej renesančnej budove. Je v nej reprezentatívne sídlo múzea a prístavba slúži nielen pre pracovníkov múzea, ale je využívaná i ako vzdelávacie stredisko. [5]
 

Realizácia: 2020 – 2021
 

Vlastník: Žilinský samosprávny kraj

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. V obnovených priestoroch sa dnes koncertuje, vystavuje a slúži aj na organizáciu umelecko-vzdelávacích podujatí. [6]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (25.4.2022)
[2 - 6] www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/renesancna-budova-oravsky-podzamok (11.4.2022)
GPS
49.261466, 19.356527
49°15'41.3"N 19°21'23.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk