Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1926, keď starý sakrálny objekt z roku 1873 prestal slúžiť svojmu účelu. Jednoduchá sieňová dispozícia s rovným oltárnym uzáverom a vstavanou vežou, ktorá je zakončená ihlancom. [1]
 

Kostol bol postavený v duchu moderny s prvkami rondokubizmu podľa projektu ružomberského rodáka architekta Jána Burjana (signatár Martinskej deklarácie), ktorý prepracoval starší návrh Dušana Jurkoviča z roku 1914. Obdĺžniková dispozícia sakrálneho objektu s pseudobazilikálnym priestorom zovretým dvomi transeptami má v osi vstavanú hranolovú vežu a pravouhlý uzáver svätyne so sakristiou orientovaný na juhozápad. Bočné šesťosové fasády a čelnú päťosovú fasádu s dominantným portikom členia v pravidelnom rytme polkruhovo ukončené obdĺžnikové termálne okná na bočnými loďami, dotvorené plastickými pozdĺžnymi zrkadlami. [2]
 

Kazateľnicový oltár pochádza z roku 1926. Bol vyrobený rovnako ako krstiteľnica a kostolné lavice evanjelickým stolárskym družstvom Svojpomoc z Trenčína. Slohovo patrí do klasicizujúceho historizmu, je striedmo zdobený rezbou a zlátením. Ústredná kazateľnicová časť oltára je prevýšená a predstúpená – architektúra oltára sa smerom do strán dvojstupňovo znižuje a súčasne ustupuje dozadu. Tvorí ju trojica pilastrov umiestnených v troch etážach nad sebou, plochy medzi nimi hore ukončené štvrťkruhmi zdobí plastický vinič, perlovec a akant. Oltár vrcholí ozvučnou strieškou s troma na sebe postavenými, nahor sa zmenšujúcimi oblúkmi lemovanými perlovcom. Parapet rečniska pod oblúkovým otvorom kazateľnice zdobí reliéf knihy a kalicha vo viniči. Centrálna olejomaľba na plátne Kristus žehná kalich je od Petra Michala Bohúňa z roku 1873 a pôvodne bola súčasťou zariadenia staršej modlitebne. Podľa Dubnickej bola signovaná, avšak signatúru zrejme odstránili alebo pretreli pri obnove obrazu v druhej polovici 20. storočia. Pokojne stojaci Kristus s jemnou tvárou a rukami drží v ľavici kalich, pravicou žehná. Rúcho so širokými rukávmi a plášť prehodený cez pravé plece sa skladajú do striedmych mäkkých záhybov. Zosvetlené pozadie za hlavou Krista na neutrálnej ploche s naznačenými oblakmi predstavuje svätožiaru. [3]
 

Pôsobivý výraz pomerne zriedkavého typu oltára pramení zo súladu medzi dôstojným riešením architektúry, ktorá sa skladá z jednoduchých článkov so skromnou výzdobou, a obrazu známeho autora vyžarujúceho pokoj, v ktorom sa prejavuje základný princíp jeho figurálnej tvorby – kombinácia ušľachtilého, idealizovaného typu postavy s realistickým stvárnením. [4]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola uvádza organ, ktorý bol prenesený v roku 1875 z Necpál. Súpis v inventári kostola spomína barokový kalich z konca 17. storočia. [5]
 

K sakrálnej stavbe patria i budovy evanjelickej fary a ľudovej školy z rokov 1923 – 1924, ktoré spolu vytvárajú ucelený areál. [6]
 

Ružomberský evanjelický cirkevný zbor od čias svojho obnovenia pôsobí ako dôležité centrum, ktoré zjednocuje evanjelikov dolného Liptova. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Bernolákova 9
Fotogaléria
Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2000Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 68.
[2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 103.
[3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 103 - 104.
[4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 104.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 68.
[6 - 7] http://visit.ruzomberok.sk/nav/kam-ist/sakralne-pamiatky/evanjelicky-kostol-v-ruzomberku (27.12.2019)
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.084036, 19.300191
49°05'02.5"N 19°18'00.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk