Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurianky - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šurianky, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v prvej polovici 17. storočia. Opravený a rozšírený bol v 18. a 19. storočí. Ide o jednoloďový priestor s rovným oltárnym uzáverom, transeptom a predstavanou vežou na západnej strane. Medzi ľavým transeptovým ramenom a presbytériom je sakristia zaklenutým jedným poľom pruskej klenby. V ramenách transeptu a v presbytériu je valená klenba s lunetami. Časť lode, od transeptu počnúc, má českú klenbu s medziklenbovým pásom. Veža zastrešená ihlancom bola v minulosti členená nárožnými pilastrami. [1] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. Zo starého inventára zostala klasicistická kazateľnica zo začiatku 19. storočia, klasicistický obraz sv. Mikuláša z niekdajšieho hlavného oltára a plastika Kristus na kríži z polovici 18. storočia. [2]
 

Prvá písomná zmienka o kostole v Šuriankach je z roku 1297. Pravdepodobne išlo o gotický kostol zasvätený sv. Mikulášovi. Pri tureckých nájazdoch bol kostol pravdepodobne sčasti zničený. Na starých základoch postavili zemepáni a obyvatelia obce v roku 1637 nový kostol, čo pripomína letopočet nad hlavným vchodom. Kostol bol zasvätený Kataríne Alexandrijskej. [3]
 

V tej dobe Šurianky patrili do farnosti Čermany, čo dokazujú kanonické vizitácie farnosti Čermany. Vizitácie z roku 1764 uvádzajú, že kostol v Šuriankach bol požehnaný, nie konsekrovaný. Kostol bol postavený z kameňa a pálenej tehly a pod kostolom sa nachádzala krypta. O pätnásť rokov neskôr mal kostol drevený oltár, ktorého spodná časť bola murovaná, na oltári bol drevený obraz sv. Mikuláša a nad ním menší obraz Panny Márie. V kostole boli dva zvony, ktoré požehnal nitriansky biskup Anton Révay a chór s organom s dvomi registrami. Z pôvodného kostola sa okrem obrazu sv. Mikuláša zachovala plastika Kristus na Kríži z roku 1615, ktorá sa dnes nachádza nad bočným oltárom. [4]
 

4.8.1801 vznikla nová expozitúra a farnosť Šurianky, odčlenením od farnosti Čermany. Novú farnosť tvorili Suľany, Šurianky a Perkovce a tieto obce ju tvoria dodnes. Kostol v priebehu ďalších rokov prešiel mnohými prestavbami a opravami. Najväčšou prestavbou bolo rozšírenie kostola o bočné časti a prestavba chóru podľa plánov významného architekta Michala Milana Harminca v 30. rokoch 20. storočia. V 70. rokoch 20. storočia bola pristavená nová sakristia. [5]
 

Sakrálny objekt bol v roku 1987 značne poškodený požiarom. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po rozsiahlej oprave bol v roku 1990 opäť vysvätený. [7] Koncom roka 2019 sa podarilo kostol splynofikovať, zaviesť ústredné. Interiér bol obnovený v roku 2020. Ako prvé bolo urobené nové presbytérium s kamenným oltárom i ambónou z pieskovca a novou dlažbou. Potom sa vymenila inštalácia elektrického vedenia, kostol bol vymaľovaný a napokon sa vymenila dlažba v lodi kostola. Rekonštrukciu presbytéria, oltár a ambónu navrhol Ing. Arch. František Dulík. Práce vykonala firma KASOČE – Jozef Červeňan. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Šurianky - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 1/2022Šurianky - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 1/2022Šurianky - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 1/2022Šurianky - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 1/2022Šurianky - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 1/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 265.
[3] www.obecsurianky.sk/sk/Obcan/Farnost.html (17.1.2022)
[4 - 6] V Šuriankach sa dočkali konsekrácie zrekonštruovaného chrámu i prvej birmovky vo vynovenom interiéri. www.biskupstvo-nitra.sk/v-suriankach-sa-dockali-konsekracie-zrekonstruovaneho-chramu-i-prvej-birmovky-vo-vynovenom-interiery/ (17.1.2022)
[7] www.obecsurianky.sk/sk/Obcan/Farnost.html (17.1.2022)
[8] V Šuriankach sa dočkali konsekrácie zrekonštruovaného chrámu i prvej birmovky vo vynovenom interiéri. www.biskupstvo-nitra.sk/v-suriankach-sa-dockali-konsekracie-zrekonstruovaneho-chramu-i-prvej-birmovky-vo-vynovenom-interiery/ (17.1.2022)
GPS
48.426204, 18.018342
48°25'34.3"N 18°01'06.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk