Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Literárne a hudobné múzeum
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zriadil Okresný národný výbor v Banskej Bystrici 1. marca 1969 s perspektívnym umiestnením múzea v budove, v ktorej žil, pracoval a zomrel spisovateľ Ján Botto, na Lazovnej ulici 11. V návrhu na zriadenie sa dôvodilo bohatými literárnymi a hudobnými tradíciami regiónu, v ktorom sa narodili, formovali, žili a pôsobili významné osobnosti, spolky, inštitúcie i telesá literárnej, hudobnej a divadelnej kultúry. Tieto skutočnosti viedli k určeniu špecializácie LHM a k jeho začleneniu medzi špecializované múzeá v múzejnej sieti na Slovensku. [1]
 

Vznik múzea podporili viaceré osobnosti kultúrneho života – spisovateľ Ján Bodenek, historik Július Alberty, literárni vedci Ivan Plintovič a Zdenko Kasáč, hudobní pedagógovia a vedci Eduard Gábor, Alexander Melicher, Tibor Sedlický, Vladimír Gajdoš, klavírna virtuózka Zita Strnadová-Paráková, prvý riaditeľ LHM Tomáš Machan a ďalší. [2]
 

V zmysle pôvodnej zriaďovacej listiny sa LHM kontinuálne vyvíjalo až do roku 1990 ako okresná inštitúcia, v rokoch 1991 – 1996 bolo jej zriaďovateľom Ministerstvo kultúry SR a v rokoch 1996 – 1998 sa múzeum stalo súčasťou Banskobystrického štátneho kultúrneho centra pod správou Krajského úradu v Banskej Bystrici. Po dvoch rokoch opätovnej právnej subjektivity, so zreteľom na reštitúcie troch objektov a nedostatočnú priestorovú situáciu, ako aj s prihliadnutím na pripravované delimitácie kultúrnych inštitúcií v súvislosti s reformou verejnej správy, rozhodol Krajský úrad v Banskej Bystrici o zlúčení Literárneho a hudobného múzea so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici od 1. januára 2001. LHM je v súčasnosti začlenené ako organizačný útvar ŠVK. [3]
 

Zbierkový fond múzea je rozmanitý. Zahŕňa takmer 60 000 kusov zbierkových predmetov a dokumentov: [4]
 

• reálie (trojrozmerné predmety: klasické a ľudové hudobné nástroje, nástroje na ich výrobu, drobné osobné predmety spisovateľov, skladateľov a iných osobností, mobiliár a iné predmety),
 

• zbierkové predmety archívnej povahy (autografy literárnych a hudobných diel, rukopisy rozličných autorov, osobné doklady, korešpondencia),
 

• typografiky (vzácny fond starých tlačí z 15. – 19. storočia, historická knižnica osvietenského učenca a kňaza Samuela Kollára z Čerenčian, knihy a nototlače súčasných autorov),
 

• drobné tlače (programy, bulletiny, plagáty k podujatiam, divadelným a hudobným vystúpeniam a pod.),
 

• fóniky (magnetofónové nahrávky, gramoplatne, kompaktné platne, CD),
 

• ekraniky (filmy, videofilmy, diapozitív),
 

• výtvarné zbierky (obrazy, grafiky, plastiky, užité umenie),
 

• scénografiky (návrhy scén a kostýmov, kostýmy, rekvizity, bábky a pod. so vzťahom k profesionálnemu i ochotníckemu činohernému, hudobnému a bábkovému divadlu, ako aj iným divadelným formám),
 

• fotografie (osobností, telies, nehnuteľností, akcií a pod.),
 

• kódy (mikrografy, mikrofiše, počítačové médiá a pod.),
 

• videotéka

Expozície
MÚZEUM – DOMOV MÚZ
 

Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z Hudobného, Literárneho a Divadelného salóna. Poskytuje pohľad na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špecializované podujatia (napr. interaktívne programy pre školy, besedy o živote a tvorbe hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty a iné). K dispozícii sú videopremietania podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosti uskutočniť tvorivé aktivity s využitím informácií v dotykových paneloch a v interaktívnej stene i rôzne druhy súťaží. [5]
 


 

BÁBKARSKÝ SALÓN
 

Expozícia mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, históriu a súčasnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva. [6]
 


 

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE NA SLOVENSKU
 

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže). [7]
 


 

PAMATNÁ IZBA PAVLA TONKOVIČA V PODKONICIACH
 

Expozícia v priestoroch Obecného úradu Podkonice je venovaná histórii a národopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča. Dlhé roky pracoval v košickom a neskôr bratislavskom rozhlase. V Košiciach založil a viedol ľudový inštrumentálny súbor Branisko. V rokoch 1949 – 1950 sa stal spoluzakladateľom a prvým umeleckým vedúcim Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Návšteva expozície je vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s prechádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska. [8]
 


 

PAMATNÝ DOM JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO V TAJOVE
 

Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi a expozícia tematicky zameraná na slávnu hutnícku minulosť obce Tajov s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov. Návšteva týchto expozícií je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, literárne a iné exkurzie či turistické skupiny. [9]

Kontakt
Literárne a hudobné múzeum
Lazovná 9
Banská Bystrica 975 58

Otváracie hodiny:
Po – Pia 10:00 – 17:00
So – Ne ZATVORENÉ
Poznámky
[1 - 3] www.svkbb.eu/literarne-a-hudobne-muzeum/o-muzeu/historia-lhm/ (28.12.2018)
[4] www.svkbb.eu/literarne-a-hudobne-muzeum/o-muzeu/zbierkovy-fond/ (28.12.2018)
[5] www.svkbb.eu/detail/muzeum-domov-muz/ (28.12.2018)
[6] www.svkbb.eu/detail/babkarsky-salon/ (28.12.2018)
[7] www.svkbb.eu/detail/ludove-hudobne-nastroje-na-slovensku/ (28.12.2018)
[8] www.svkbb.eu/detail/pamatna-izba-pavla-tonkovica-v-podkoniciach/ (28.12.2018)
[9] www.svkbb.eu/detail/pamatny-dom-jgt-v-tajove/ (28.12.2018)
Bibliografia
BORGUĽOVÁ, Jana: Súkromné zbierky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 3, s. 38 - 42.
www.svkbb.eu
www.banskabystrica.sk
GPS
48.737344, 19.143982
48°44'14.4"N 19°08'38.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk