Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historická geografia
sústreďuje pozornosť na styčné body medzi prírodou a spoločnosťou v historickom období, na vývoj životného prostredia človeka. Zhromažďuje a vysvetľuje historické svedectvá o účinkoch aktívnej činnosti človeka na prírodu a spoločnosť.www.pamiatkynaslovensku.sk