Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krášok (Zemplínska Široká) - Kostol sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zemplínska Široká, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1802. Obnovený bol okolo roku 1920. Stavba retarduje typ východoslovenských sakrálnych objektov, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. Jednoloďový priestor s plytkým segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V lodi je medzi dvoma klenbovými poľami pruských klenieb štukový kruh s hviezdicou. Fasády sú členené pilastrami, segmentovo ukončenými oknami a podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na priečelí ako kordónová, deliaca vežu od poschodového priečelia. Veža situovaná do stredu štítu je členená nárožnými pilastrami a zastrešená barokovou cibuľovitou baňou s laternou, ktorá dosadá na podstrešnú rímsu s terčíkmi. Nad presbytériom sa nachádza malá strešná vežička na spôsob sanktusníka s barokovou cibuľovitou baňou a žalúziami. [1]
 

Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom je z čias stavby kostola. Voľný obraz sv. Petra a Pavla apoštolov od K. Fenczika je z roku 1887. [2]
 

Objekt má svätyňu orientovanú na východ, vstup do chrámu je zo západnej strany. [3]
 

Chrám dal podľa typového projektu z konca 18. storočia postaviť gróf Peter Sirmay. [4]
 

Od roku 1995 do roku 2005 sa reštauroval neorokokový ikonostas z konca 19. storočia, ktorý evidentne nie je pôvodný. Reštaurátorským prieskumom sa zistilo, že pôvodne bežný drevený kríž z nadstavca s Kalváriou vo vrchole ikonostasu pochádza zo začiatku 16. storočia, z obdobia neskorej gotiky - je teda podstatne starší ako chrám. Niektoré ikony sú staršie, datované boli do 18. storočia. Skladanie ikonostasov zo starších i nových ikon, vrátane prispôsobenia použiteľnej časti architektúry ikonostasu zo starého chrámu v novom chráme, bolo v regióne úplne samozrejmé v mnohých gréckokatolíckych chrámoch. [5]
 

Ústredným priestorom chrámu je svätyňa s mierne ustupujúcim pôdorysom oproti lodi a polkruhovým záverom. Loď chrámu s obdĺžnikovým pôdorysom je zaklenutá dvoma poľami pruských klenieb, dosadajúcich na hranolové piliere, ktoré sú vložené do priestoru. Na západnej strane je na celú šírku do lode vsunutá trojosová empora obdĺžnikového pôdorysu s oblúkovými otvormi do lode. Veža, situovaná v osi lode nad emporou a povala sú prístupné zvonku schodiskom na južnej strane veže. Krov veže i lode so svätyňou je pôvodný, tesársky. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1995 bola realizovaná obnova náterov fasád chrámu - nie však v autentickej, slohovému výrazu zodpovedajúcej podobe. V roku 1977 a 2000 sa obnovovala vnútorná výmaľba chrámu - opäť nie na základe umelecko-historického výskumu či reštaurátorského prieskumu. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne. Nachádza sa v centrálnej časti obce. Zemplínska Široká vznikla 1. 1. 1961 zlúčením Rebrína a Krášku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 23.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 23.
[3 - 7] www.obeczemplinskasiroka.sk/kultura?page=1 (12.4.2021)
GPS
48.693832, 21.975358
48°41'37.8"N 21°58'31.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk