Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Majcichov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Matejchov
Lokalita
obec Majcichov, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka z konca 17. storočia. Prefasádovali ju v 20. storočí. Je to jednopriestorová stavba s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou s hrebienkami a geometrickými obrazcami na klenbe. [1] Nad priečelím je situovaná drevená zvonica. V exteriéri je v zadnej časti do steny vsadená kamenná socha Sedembolestnej Panny Márie a pred ňou je krypta vedúca schodíkmi pod kaplnku označená poklopovým kameňom s textom. [2]
 

Oltár je barokový z roku 1697 s točenými stĺpmi a nadstavcom. Na strednom poli je novší obraz Nanebovzatia Panny Márie z konca 19. storočia. [3] Na nadstavci je ešte pôvodný oválny na plátne maľovaný obraz Najsvätejšej Trojice. [4]
 

Počas reformácie bol kostol zabratý evanjelikmi, a preto sa katolíci uchýlili na cintorín, na druhom konci dediny, kde si postavili v roku 1697 kaplnku a zasvätili ju Nanebovzatiu Panny Márie. [5]
 

Na prednej strane priečelia je zvonica s krížom. Pôvodný kovový kríž je v Pamätnej izbe Jána Palárika v Majcichove. Monografia obce Majcichov tvrdí, že kaplnka je z roku 1697, pričom Kanonická vizitácia majcichovskej farnosti z 25. marca 1781 zase datuje existenciu kaplnky na cintoríne na rok 1755. Napriek rôznosti prameňov ohľadom roku postavenia je isté, že kaplnku dal postaviť Ján Bencsicz, majcichovský compossesionis, ako nám to zachovala Kanonická vizitácia majcichovskej farnosti z 23. mája 1847. [6]
 

O vzhľade kaplnky podáva správu spomenutá Klobučníkova kniha, v ktorej sa v odkaze na poznámku pod čiarou č. 23 píše: „Kaplnka mala klenbu a jeden oltár. Aj vďaka základine Juraja Horváta Kišoviča slávili jej patrocínium s odpustkami. Sväté omše bývali v kaplnke každú sobotu za žijúcich i zomrelých veriacich. Za celebráciu vyplácali farárovi zo spomenutej základiny 18 zlatých ročne.“ [7]
 

Kanonická vizitácia majcichovskej farnosti z 23. mája 1847 zase spomína povinnosť odslúžiť v kaplnke 18. fundačných sv. omší za Gašpara Czingely, jednu sv. omšu za Michala Pereszlényiho a jednu sv. omšu má odslúžiť špeciálne majcichovský kaplán za Jozefa Tapolcsányiho. V čase vizitácie bol farárom František Urbánek a kaplánom Maximilián Jalovecký. [8]
 

Ďalšie vybavenie kaplnky vypočítava Kanonická vizitácia majcichovskej farnosti z 23. mája 1847 takto: lampa, kalich s paténou, alba a humerál, sviečky, ornát, korporál, purifikatórium, oltárne plachty, oltárny obraz, socha Panny Márie, socha sv. Jozefa, socha sv. Jána evanjelistu, organ so 4 registrami a socha Bolestnej Panny Márie. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oltár bol reštaurovaný v roku 1990. Generálna obnova kaplnky sa uskutočnila v roku 1997, keď bola vpredu ku kaplnke pristavená strieška. Kaplnku nanovo vymaľoval Dr. Peter Čambál zo Zavara. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 271.
[2] www.majcichov.sk/farnost/farsky-urad/kaplnka/ (13.5.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 271.
[4] www.majcichov.sk/farnost/farsky-urad/kaplnka/ (13.5.2018)
[5] www.majcichov.sk/farnost/kostol-/historia-kostola-/ (13.5.2018)
[6 - 10] www.majcichov.sk/farnost/farsky-urad/kaplnka/ (13.5.2018)
Bibliografia
www.majcichov.sk
GPS
48.287868, 17.627646
48°17'16.3"N 17°37'39.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk