Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňava - Mestská veža
Lokalita
obec Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančná veža postavená v rokoch 1643 – 1654 za richtárov Martina Weiszera a Matej Bakoša ku starej, dnes už neexistujúcej radnici v blízkosti protestanskej školy, ktorá bola zlikvidovaná pri stavbe jezuitského (tzv. žiackeho) kostola okolo roku 1660. [1] Všetky tieto budovy stáli v strede námestia. Na ich mieste je dnes pôvodne jezuitský, neskôr premonštrátsky kostol, ku ktorému v roku 1666 pripojili mestskú vežu. [2] Strážna veža, ktorá bola pôvodne stavaná na obranu mesta proti Turkom sa stala súčasne vežou kostola. [3] Rožňavský richtár Matej Bakoš pozval do mesta na stavbu veže spišského staviteľa Juraja Gerscheuera, ktorý si za pomocníka zvolil miestneho majstra Daniela Mosszena. [4]
 

V priebehu 18. a 19. storočia pristavali tesne ku kostolu a veži obchodné domy a mestské budovy, v ktorých bolo istý čas (začiatkom 19. storočia) umiestnené maďarské divadlo. [5]
 

Mestská veža mala pôvodne výzor renesančných protestanských zvoníc so štítkovou atikou. Koncom 18. storočia bola zastrešená nízkou zvonovitou prilbou, ktorá je položená na drevenej, farebne riešenej otvorenej loggii, obiehajúcej pavlače. Veža je masívna trojposchodová stavba s diagonálnymi nárožnými opornými piliermi, na druhom poschodí má združené rezonančné polkruhovo zakončené okná. Na južnej čelnej strane veže sú slnečné hodiny a mramorová renesančná nápisová tabuľa vzťahujúca sa na stavbu veže. [6] Sú na nej mená oboch richtárov (Weiszera a Bakoša), datovanie stavby a dobová podoba mestského erbu. [7]
 

Veža hneď po dostavbe plnila dôležitú strážnu funkciu. Pod strechou po pavlači chodil strážnik, ktorý starostlivo pozoroval mesto a jeho okolie a v prípade nebezpečenstva zatrúbil na trúbku alebo rozhojdal zvony strážnej veže. Strážcovia pri mestských bránach Podhradskej, Štítnickej, Čučmianskej a Bráne pri špitáli hneď brány zatvorili a obyvatelia zaujali obranné postavenia na palisádach. Svedectvom týchto nepokojných čias sú dodnes zachované malé otvory strieľní a turecká delová gula v južnej fasáde veže. [8]
 

Strážna veža vyrástla na mieste staršej gotickej zvonice, v ktorej boli asi umiestnené i prvé hodiny, ktoré si Rožňava podľa dokladov zadovážila už v roku 1555. Ich ciferník dali vymaľovať maliarovi Menyhardovi. Už v roku 1569, keď ešte staré hodiny fungovali, mešťania zakúpili nové hodiny, ktoré išli pravdepodobne do roku 1626, kedy sa v štatúte mesta konštatuje, že je treba dať urobiť nové hodiny. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1968 boli už ošarpané vonkajšie omietky nahradené novou, pomerne hrubou vrstvou hladkej cementovej omietky a murivo veže sa tak na tri desaťročia ocitlo v betónovom pancieri, ktorý spôsobil neustálu prítomnosť vzdušnej vlhkosti a sústavné rozmŕzanie a zvetrávanie kamenného muriva. [10]
 

Komplexná obnova veže v roku 1997 sa sústredila na úplné odstránenie všetkých novodobých omietok a reštaurovanie objavených kamenných článkov – pôvodných kamenných armatúr nároží, zvyškov kamenných ríms a šambrán dvojitých renesančných zvukových okien na všetkých štyroch stranách veže, ktoré boli natoľko poškodené, že mnohé ich časti museli byť nahradené novým materiálom. Konečná obnova zahŕňala okrem rekonštrukcie vonkajších a vnútorných omietok, reštaurovania a čiastočnej rekonštrukcie kamenných článkov, aj inštalovanie nového bezpečnostného schodiska pre návštevníkov budúcej vyhliadkovej veže, kompletnú výmenu strešnej krytiny zo štiepaného dreveného šindľa, reštaurovanie renesančnej kamennej tabule s erbom mesta a údajom o stavbe veže (Š. Siváň) a maľovanú rekonštrukciu ciferníka zaniknutých slnečných hodín na južnej fasáde (E. Kušnierová, M. Janšto, Š. Siváň), z ktorých sa zachovala iba tyč na vrhanie tieňa. Pôvodný ciferník vymaľovaný na železnej doske sa nezachoval. V čase intenzívneho slnečného svitu hodiny ukazujú miestny slnečný čas, ktorý má oproti stredoeurópskemu posun asi o 40 minút. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav veže je dobrý.
 

Objekt vysoký 36,5 metra slúži hlavne ako vyhliadková veža, z ktorej turisti môžu vidieť celé historické jadro mesta. [12]

Prístup
Stojí v centre námestia.
Fotogaléria
Rožňava - Mestská veža foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestská veža foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestská veža foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestská veža foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestská veža foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestská veža foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] Na začiatku 17. storočia radnica podľahla skaze a materiál z jej ruín bol v druhej polovici 17. storočia použitý na stavbu jezuitského kostola. POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... Rožňava: Mestský úrad Rožňava v spolupráci s vydavateľstvom Region Poprad, s.r.o., 2009. s. 90.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 49.
[3] KUŠNIEROVÁ, Edita: Kultúrne pamiatky Gemera. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 58.
[4] POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... Rožňava: Mestský úrad Rožňava v spolupráci s vydavateľstvom Region Poprad, s.r.o., 2009. s. 91.
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 49.
[7 - 8] POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... s. 91.
[9] POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... s. 91 - 92.
[10] KUŠNIEROVÁ, Edita: Kultúrne pamiatky Gemera. s. 58.
[11] KUŠNIEROVÁ, Edita: Kultúrne pamiatky Gemera. s. 58 - 59.
[12] POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... s. 91.
Bibliografia
www.roznava.sk
GPS
48.662087, 20.532931
48°39'43.5"N 20°31'58.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk