Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Ves (okres Žiar nad Hronom) - Morový stĺp sv. Trojice
Lokalita
obec Horná Ves, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1711 bol na námestí pred farským kostolom v Kremnici postavený stĺp Sv. Trojice, barokové súsošie, pamiatka votívneho charakteru, ktorá vznikla z iniciatívy mesta a na jeho náklady po veľkej morovej epidémii, ktorá sa v období roku 1710 prehnala Uhorskom a postihla aj mesto Kremnica, kde si vzala nad 3000 duší.
 

Text kuriálneho protokolu mesta Kremnica z roku 1766 v sebe zahŕňa i odpis listiny objavenej vnútri pôvodného stĺpa zasväteného Najsvätejšej Trojici z roku 1710. Základný kameň stĺpa bol položený 15. októbra 1710. [1] Okrem hlavného donátora – cirkevnej obce a jej farára Adama Samarjay, ktorý pôsobil ako rímskokatolícky kňaz v Kremnici v rokoch 1700 – 1711,sa tu spomína donačný dar pápeža Innocenta XII. i cisára Jozefa I. Značným prispievateľom však bol zrejme Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici a samotné mesto Kremnica. Kremnický archivár Michal Matunák upozornil vo svojom rukopise Cirkevné dejiny mesta Kremnice, že neskorším rozhodnutím mestského magistrátu zo dňa 26. apríla 1776, bude tento pôvodný kremnický starý stĺp sv. Trojice prenesený do Hornej Vsi a postaví sa tam, kde kríž stojí, a kríž preloží sa do cintorína. [2] Neďaleká obec Horná Ves, pôvodne pomenovaná Stará Ves, bola v 18. storočí poddanskou obcou Kremnice. [3] Kráľ Žigmund Luxemburský ju spečatením listiny dňa 28. septembra 1429 dal do zálohy mestu Kremnica ako dedinu Slovákov –nemecky Windischdorf, latinsky Villa Sclavorum. [4] Obec Horná Ves tak obdržala sochársku pamiatku, ktorá zostala dodnes zachovaná. Archívne materiály nám však mlčia o autorovi – kamenárovi alebo sochárovi tohoto diela. Stĺp bol postavený pôvodne v Kremnici pred farským kostolom na pamiatku morovej rany zúriacej daného roku v Kremnici a na okolí, kde stál 51 rokov. Na prednej strane spodku stĺpa je chronostikon:
 


 

„PESTEM SANCTA TRIAS PATRIIS DE FINIBVA ARCE /1710/.“
 

„Svätá Trojica zdržuj mor od domovských hraníc.“
 

Na zadnej strane spodku stĺpa je chronostikon:
 

„ ID. OCTOB. ERIGITVR TRIADI SACROSANCTAE TEMPORE PESTIS A. 1710. REGN: JOSEPHO CAES.“
 

„Vystaví sa v októbri Najsvätejšej Trojici v čase moru roku 1710 za panovania cisára Jozefa.“ [5]
 


 


 

Nápis prednej strany hovorí o zasvätení svätej Trojice na odvrátenie moru v krajine. Význam zadnej strany je na zastrašenie a odohnanie moru v októbri 1710 za vlády cisára Jozefa. Stĺp je predstaviteľom najstaršieho a najjednoduchšieho typu votívneho stĺpa s plastikou vo vrchole. [6] Barokové súsošie sv. Trojice vyhotovené v kameni sa v priebehu niekoľkých desaťročí stalo pre kremnických radných malé a nedôstojné. Preto ho v roku 1776 premiestnili do blízkej dediny. Sochársko-architektonické dielo predstavuje typický produkt ranobarokovej tvorby, na kvalitatívne dobrej úrovni. Štíhly stĺp vyrastá zo štvorcovej základne podstavca s jednoduchou rímsou, členenou pätkou, driekom a hlavicou. Na prednej strane podstavca je reliéf Immaculaty s oblúkom nimba s hviezdičkami. Nápis s textom postavenia je na obrube prednej a zadnej strany. Na zadnej strane a obidvoch bočných stranách je rastlinno-dekoratívny reliéf s obdĺžnikovou obrubou. Na vrchole je umiestnené súsošie sv. Trojice, kde postava Boha otca drží pred sebou Krista na kríži, pred ktorým je Duch svätý – holubica. Celé súsošie je situované na oblakoch s reliéfne poňatými anjelskymi hlavičkami. Z ústneho podania starších obyvateľov boli na Trojici aj postavičky anjelikov, čomu nasvedčujú aj otvory na hornej strane podstavca. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Horná Ves (okres Žiar nad Hronom) - Morový stĺp sv. Trojice foto © Patrik Kunec 5/2022
Poznámky
[1] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Kremnica: fond Magistrát mesta Kremnica, Protocollum Curiale, 1766, s. 239. MATUNÁK, Michal: Cirkevné dejiny mesta Kremnice – I - III.. Nepublikované, rukopis z roku 1932 sa nachádza v ŠA Banská Bystrica pobočka Kremnica, príručná archívna knižnica K 132, s. 273.
[2] MATUNÁK, Michal: Cirkevné dejiny mesta Kremnice – I - III.. Nepublikované, rukopis z roku 1932 sa nachádza v ŠA Banská Bystrica pobočka Kremnica, príručná archívna knižnica K 132, s. 273.
[3] ŠÁŠKY, Ladislav: K niektorým údajom o sochárskych pamiatkach Kremnice. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava: SAV, 1965, s. 110.
[4] Kolektív autorov: Horná Ves 1429–2009. In:580 rokov obci Horná Ves, 2009. Horná Ves: Obecný úrad.
[5] MATUNÁK, Cit. 83, s. 273.
[6] LUXOVÁ, Cit. 72, s. 59.
[7] HOVORIČ, Igor: Umelecko – historický popis. In: Súsošie sv. Trojice Horná Ves, návrh na reštaurovanie. Kremnica, 2002. s. 5.

text: Daniela Bednáŕová
GPS
48.676159, 18.910205
48°40'34.2"N 18°54'36.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk